Asante Care logo Wanda Meening

VOEDINGSDESKUNDIGE | GEWICHTSCONSULENT | VOEDINGSCOACH

Praktijk voor gewichtsbeheersing en beweegadvies

Algemene Voorwaarden

(Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel)

pdf Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definitie

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulent: Wanda Meeng, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent, tevens voedingsdeskundige;
Cliënt: de persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend;
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen.

Artikel 2: Algemeen

De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken.

Artikel 3: Persoonsgegevens en Privacy

De cliënt voorziet de gewichtsconsulent van alle gegevens, waarvan de gewichtsconsulent aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. De gewichtsconsulent neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem, en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 4: Geheimhouding

De gewichtsconsulent is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 4: Basis

De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 5: Verhindering

Bij verhindering, dient de cliënt minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip de gewichtsconsulent hiervan op de hoogte te stellen. Indien de afspraak niet tijdig is geannuleerd, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Over afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen, wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande doordeweekse werkdag. Over een doorgaans normale maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 6: Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen als en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren als en voor zover onvoorziene omstandigheden zich voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Op 1 januari van elk kalenderjaar zal er een tariefwijziging plaatsvinden.

Artikel 7: Intellectueel eigendom

De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op de door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of nadien nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel, hetzij gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld, hetzij op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 8: Betaling

De cliënt ontvangt digitaal een factuur voor de geleverde consulten. De betaling van deze factuur dient digitaal plaats te vinden. De cliënt dient de rekening binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. Bij een overschrijding van elke 30 dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota 30 dagen na factuurdatum niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten, indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien in de nakoming geen wijziging zich voordoet, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent zijn naar hun aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van de door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen die schade in aanmerking komt, waartegen de gewichtsconsulent is verzekerd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen: niet voor vergoeding in aanmerking komende bedrijfs- schade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Als de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één (vervolg) consult.
De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, welke voortvloeit uit een bezoek van de client aan de gewichtsconsulent, ongeacht de locatie.
De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die zij niet bewust veroorzaakt aan persoonlijke eigendommen van de client, ongeacht de locatie.

Artikel 11: Geschillen

Voor geschillen tussen de gewichtsconsulent en de cliënt inzake de wijze van cliëntbegeleiding, wordt de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) gehanteerd. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een eventueel geschil in onderling overleg of door inschakeling van de BGN te beslechten.

Artikel 12: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de civiele rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent, is bevoegd kennis te nemen van de geschillen. Nederlands recht is van toepassing.